ขั้นตอนการให้บริการ

การขอเข้าใช้สถานที่ของศูนย์การเรียนรู้มหานคร • ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่

  ตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 025431964 , 025431609


 • ระเบียบและหลักเกณฑ์

  เจ้าหน้าที่แจ้งระเบียบและหลักเกณฑ์ในการขอใช้สถานที่ศูนย์การเรียนรู้มหานคร และแจ้งให้ หน่วยงานหรือผู้ขอรับบริการทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่/เขียนใบคำร้องขอใช้สถานที่ ถึง หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.


 • ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่

  การทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่    หน่วยงานภายนอก   บุคคลภายนอก


 • ชำระค่าบริการ

  ชำระค่าบริการก่อนเข้าใช้หรือวันที่เข้าใช้ (กรณีพักค้าง) เพื่อนำเงินส่งกรุงเทพมหานคร