อัตราการให้บริการ

คิดค่าบริการตามอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด