รหัสหนังสือ : B20103

105 ปัญหา...ปุจฉา - วิสัชนา PDPA


ผู้แต่ง : สุพจน์ นาคสวัสดิ์

ประเภท : สิทธิส่วนบุคคล

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การป้องกันข้อมูล - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9786164770225

>> : 342.0858

>> : ส826ห

รหัสหนังสือ : B20103