รหัสหนังสือ : B20096

การจัดการนวัตกรรม


ผู้แต่ง : สุชาติ ไตรภพสกุล

ประเภท : นวัตกรรมทางเทคโนโลโยี

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การจัดการ

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9789740339625

>> : 658.4063

>> : ส761ก

รหัสหนังสือ : B20096