รหัสหนังสือ : B20095

ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล


ผู้แต่ง : สิงหร ฉวีสุข

ประเภท : ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786165881036

>> : 658.05

>> : ส - ร

รหัสหนังสือ : B20095