รหัสหนังสือ : B20094

นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ : Pubic Management Innovation


ผู้แต่ง : พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

ประเภท : การบริหารรัฐกิจ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786165887922

>> : 351

>> : พ - น

รหัสหนังสือ : B20094