รหัสหนังสือ : B20093

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาแนวใหม่


ผู้แต่ง : สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ประเภท : การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การบริหารงานบุคคล

หัวเรื่อง 3 : โรงเรียน - - การบริหาร

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9789740340201

>> : 371.201

>> : ส - ก

รหัสหนังสือ : B20093