รหัสหนังสือ : B20092

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ


ผู้แต่ง : สุจินดา โพธิไพฑูรย์

ประเภท : การบริหารงานบุคคล

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การจ้างงานในต่างประเทศ

หัวเรื่อง 3 : บรรษัทข้ามชาติ - - ลูกจ้าง

ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 9789740339557

>> : 658.3

>> : ส754ก

รหัสหนังสือ : B20092