รหัสหนังสือ : B20083

หลักและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดแบบมาตรประเมินรวมค่าทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน


ผู้แต่ง : อนันต์ แย้มเยื้อน

ประเภท : การพัฒนาชุมชน

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : การพัฒนาชุมชน - - วิจัย

หัวเรื่อง 3 : พฤติกรรมศาสตร์ - - วิจัย

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9786165884327

>> : 307.14072

>> : อ165ห

รหัสหนังสือ : B20083