รหัสหนังสือ : B20041

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ


ผู้แต่ง : เกษฎา ผาทอง

ประเภท : การเขียนทางวิชาการ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : ผลงานทางวิชาการ

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 9789740341042

>> : 808.02

>> : ก - ท

รหัสหนังสือ : B20041