รหัสหนังสือ : B20012

การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ


ผู้แต่ง : ขจรศักดิ์ หาญณรงค์

ประเภท : การฝึกอบรม

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 :

หัวเรื่อง 3 :

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9786164770201

>> : 658.3124

>> : ข136ก

รหัสหนังสือ : B20012