รหัสหนังสือ : B20003

มองให้ขาดนำเข้า - ส่งออกและโลจิสติกส์


ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

ประเภท : การค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง 1 :

หัวเรื่อง 2 : สินค้าเข้า - คู่มือ

หัวเรื่อง 3 : สินค้าออก - - คู่มือ

ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 9786169173243

>> : 382

>> : ส665ม

รหัสหนังสือ : B20003